Nei Ye Kaarten

Hoewel de Nei Ye minder bekend is dan de Te Tao Ching wordt het steeds meer erkend en geëerd als een fundamentele tekst van het vroege Taoïsme

Inspirerende en wijze teksten uit de Nei Ye, vertaald door Dianne Sommers
Wijsheid om te lezen.

A5 formaat kaarten 148 x 210 mm – inclusief envelop
postzegel niet inbegrepen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de uitgever en eventueel de betrokken auteur.