Kaarten

DE WERKING VAN HET INNERLIJK

vertaald door Dianne Sommers
Inspirerend om te lezen en herlezen!

Dianne Sommers studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en klassiek Chinees aan het Sinologisch Instituut te Leiden. Zij werkt als acupuncturist en fysiotherapeut in een praktijk in Amsterdam en is sinds 1987 als docent verbonden aan diverse opleidingen voor acupunctuur en natuurlijke geneeswijzen. Daarnaast ontwikkelt zij nascholingen op diverse terreinen. Als spreker geeft ze lezingen en als schrijver publiceert ze op het terrein van filosofie, oosterse geneeswijzen en auriculotherapie. Meest recent is een driedelige serie ‘Auriculotherapie’ verschenen over theorie en praktijk van de ooracupunctuur. Samen met twee collega’s heeft ze een praktijk in Amsterdam.
Keuze uit  vele inspirerende Kaarten om te versturen,
om steeds weer te lezen. 

Hoewel de Nei Ye minder bekend is dan de Te Tao Ching of de I Ching wordt het steeds meer erkend en geëerd als een fundamentele tekst van het vroege Taoïsme

A5 formaat kaarten 148 x 210 mm – inclusief envelop
postzegel niet inbegrepen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de uitgever en eventueel de betrokken auteur.